Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bear chair Europe

1. Algemeen

Onder Bear chair Europe, wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Besloten Vennootschap kwekerij Abbing, gevestigd en kantoorhoudende te Zeist, Nederland en statutair gevestigd te Zeist, Nederland. Het kantoor is gevestigd op het adres: Odijkerweg 132, 3709 JJ Zeist, tel.nr. 0031-(0)343513741, fax nr. 0031-(0)343451757, e-mail adres: info@kwekerijabbbing.nl . Abbing is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 30233930 en BTW nummer NL8191.71.189.B.01.

2. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bear chair Europe als leverancier van producten optreedt.

3. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen van Bear chair Europe zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid van de producten. Zetfouten blijven te allen tijde voorbehouden.

4. Overeenkomst
De koopovereenkomst tussen Bear chair Europe en koper is tot stand gekomen op het moment dat de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst van de bestelling is verstreken.

5. Prijzen
Alle prijzen zijn ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten.

6. Bezorgkosten producten.
Alle prijzen van de producten op deze site zijn exclusief bezorgkosten.

7. Levering en levertijd
7.1 Binnen Nederland levert Bear chair Europe de bestelde producten binnen 14 werkdagen na ontvangst van betaling op het opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. Indien niet aanwezig, kunnen de bestelde producten bij de buren worden afgeleverd.
7.2 Het kan gebeuren dat u niet thuis bent op het moment dat het pakket door de bezorger wordt aangeboden. Wanneer u niet thuis bent, zal het pakket nogmaals worden aangeboden of worden afgeleverd bij uw buren. U treft in het laatste geval een bericht hierover aan.
7.3 Bovengenoemde aflevertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Bear chair Europe is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden.
7.4 Aflevering geschiedt ‘Ex Warehouse’, dat wil zeggen, uit onze magazijnen. Bear chair Europe zorgt voor bezorging per post of verzending of op enige andere wijze ter keuze van Bear chair Europe. Eigendom van de producten gaat over bij aflevering indien de producten betaald zijn.

7.5 Bear chair Europe is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van aflevering worden door Bear chair Europe gedragen.

7.7 Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat u wordt benaderd via telefoon of per e-mail om de juistheid van uw bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in bezorging. Vermeld tijdens het registeren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een mobiel nummer.
7.8 Eigendomsvoorbehoud.

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Bear chair Europe verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Veilig betalen
8.1 iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, SNS of ING, kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet is te vergelijken met een PIN-betaling in een winkel. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt. Voor meer informatie klikt u op: iDeal.

8.2 PayPal:  Eén van de redenen om PayPal te gebruiken is veiligheid. PayPal geeft u een extra vorm van bescherming bij het betalen door uw financiële- en privégegevens ook daadwerkelijk privé te houden. De personen waar u geld naar overmaakt krijgen uw bank- of creditcardgegevens niet te zien. En omdat uw gegevens veilig zijn opgeslagen, hoeft u deze ook nergens – online of openbaar – in te voeren. Voor meer informatie klikt u op:. Paypal

8.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Bear chair Europe bent u een bedrag van vijfentwintig Euro (Euro 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indienBear chair Europe haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Bear chair Europe om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

8.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Bear chair Europe gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

8.6 Bestelling annuleren.

Als u uw bestelling wilt annuleren verzoeken wij u per e-mail of telefoon contact op te nemen met onze klantenservice. Hier kan men u direct zeggen of uw bestelling al ter verzending is aangeboden of niet. Is het pakket nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct zonder kosten annuleren. Is het pakket wel verzonden, dan kunt u de overeenkomst herroepen door binnen 14 dagen de producten in de originele, ongeschonden verpakking aan ons terug te sturen. Voorwaarde is, dat de producten ons in goede staat weer bereiken. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

9. Schadevergoeding
9.1 Bear chair Europe kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor haar risico komen.
9.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Bear chair Europe komen zijn: ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, etc.

9.3 Bear chair Europe is nimmer gehouden tot schadevergoeding anders dan zaak- en/of personenschade.

9.4 Het in het vorige artikel en in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Bear chair Europe als gevolg van dwingendrechtelijke bepalingen.

10. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Bear chair Europe en de koper is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien Bear chair Europe daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Bear chair Europe of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts.

11. Nederlandse tekst prevaleert
De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

12. Persoonsgegevens
12.1 Uw privacy is veilig bij ons. Bear chair Europe zal de door de klant verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de klant in het geding komt.

12.5 Privacy op internet en cookies
Bij elk bezoek aan onze site wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de site of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u bestelde artikelen van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen, of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn, en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze site en e-mails verbeteren.
Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze site eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kunnen we er ook voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.
De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is kwekerijabbing.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de site de site nog steeds kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de site niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze site en diensten.

13. Prijzen
Bear chair Europe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten. Bear chair kan afwijken van de verkoopprijs indien het aanbod in de webwinkel een aantoonbare fout of vergissing bevat.

14. Retour producten
14.1 Producten die u via deze webwinkel heeft gekocht, kunt u zonder opgave binnen 7 werkdagen na ontvangst terug zenden. Daarmee ontbindt u de aankoop van het product/de producten. U heeft recht op teruggave door Bear chair Europe van het bedrag dat u reeds aan Abbing heeft betaald met betrekking tot het teruggestuurde producten/de teruggestuurde producten. Wanneer u de geleverde producten na afloop van deze zichttermijn niet aan Bear chair Europe heeft teruggezonden is de koopovereenkomst definitief.
14.2 Indien u een gehele bestelling (dus niet slechts één of enkele producten uit de betreffende bestelling) terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 dagen, heeft u tevens recht op teruggave door Bear chair Europe  van de reeds aan u in rekening gebrachte bijdrage in de verzendkosten van die bestelling. Bear chair Europe zal in dat geval echter wel de rechtstreekse kosten van de retourzendingen aan u in rekening brengen. De omvang van deze rechtstreekse kosten van retourzendingen zullen in beginsel gelijk zijn aan het bedrag dat u eerder als bijdrage in de verzendkosten heeft betaald, zodat deze twee bedragen elkaar uiteindelijk zullen compenseren. Bear chair Europe behoudt zich echter uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijke kosten voor het retour zenden van de artikelen aan u in rekening te brengen. Deze kosten kunnen voor bepaalde artikelen aanzienlijk hoger liggen dan de bijdrage die u betaalde in verzendkosten van de gehele bestelling.
14.3 Indien u slechts enkele producten uit een bestelling terug stuurt binnen de zichttermijn van 14 dagen, heeft u geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van de verzendkosten. Bear chair Europe behoudt zich verder het recht voor om in voorkomende gevallen de werkelijke rechtstreekse kosten voor het retour zenden in rekening te brengen.
14.4 Na de zichtperiode van 7 dagen kunt u uw aankoop niet meer zonder reden retourneren. Het is aan u om aan te tonen dat u tijdig van uw recht tot retourneren gebruik heeft gemaakt. Daarom raden wij u aan er voor te zorgen dat u in het bezit bent van een afgiftebewijs, een bewijs van ter post bezorging of een vergelijkbaar document.

14.6 Bestelling annuleren
Als u uw bestelling wilt annuleren verzoeken wij u per e-mail of telefoon contact op te nemen met onze klantenservice. Hier kan men u direct zeggen of uw bestelling al ter verzending is aangeboden of niet. Is het pakket nog niet verzonden, dan kunt u uw bestelling direct zonder kosten annuleren. Is het pakket wel verzonden, dan kunt u de overeenkomst herroepen door binnen 14 dagen de producten in de originele, ongeschonden verpakking aan ons terug te sturen. Voorwaarde is, dat de producten ons in goede staat weer bereiken. Het risico en de verzendkosten voor de retourzending zijn voor uw rekening.

15. Garantie.

Ga voor meer informatie naar: garantiebepalingen Bear chair Europe.

15.2 In geval van een klacht dient u zich aan het volgende protocol te houden.
Klacht: Voorwaarde waaraan moet worden voldaan:
Niet geleverd algemeen:  reactie binnen twee weken door klant
Niet geleverd, niet thuis: reactie binnen twee weken door klant
Te laat geleverd: reactie binnen vijf dagen door klant
Te vroeg geleverd: reactie binnen vijf  dagen door klant
Kwaliteit niet goed: reactie binnen twee dagen door klant.
Te weinig geleverd: reactie binnen twee  dagen door klant.

16. Intellectueel eigendom.
16.1 Alle door Bear chair Europe afgebeelde dan wel geplaatste teksten, foto’s, illustraties is in eigendom van Bear chair Europe en worden beschermd door auteursrecht.
16.2 Het is niet toegestaan het onder 16.1 genoemde te vermenigvuldigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bear chair Europe.